Dane kontaktowe

Radman

Grodzka 42/1, 31-044 Kraków

biuro@seriofruta.pl

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej
przez Sklep Seriofruta należącego do RADMAN Rafał Nogas z siedzibą w Skrzyszowie,
za pośrednictwem sklepu internetowego www.seriofruta.pl (zwanego dalej:
„Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep
Seriofruta usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Warunki ogólne
  • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
  • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
  • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
  • Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
§ 1.DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE SKLEPU
  • Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
  • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A.4.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
  • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.